Política de reemborsament

POLÍTICA DE REEMBORSAMENT

En els casos en què l'Usuari adquirís productes a través del Lloc Web del titular, li assisteixen una sèrie de drets, tal com s'enumeren i descriuen a continuació:

Dret de Desistiment

L'Usuari, en tant que consumidor i usuari, realitza una compra al Lloc Web i, per tant, li assisteix el dret a desistir d'aquesta compra en un termini de 30 dies naturals sense necessitat de justificació.

Aquest termini de desistiment expirarà als 30 dies naturals del dia que l'Usuari o un tercer autoritzat per aquest, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns adquirits al Lloc Web de kuori o en cas que els béns que componen la seva comanda es lliurin per separat, als 30 dies naturals del dia que l'Usuari o un tercer autoritzat per aquest, diferent del transportista, va adquirir la possessió material de l'últim dels béns que componien una mateixa comanda de compra, o en cas de tractar-se d'un contracte de serveis, als 30 dies naturals des del dia de la celebració del contracte.

Per exercir aquest dret de desistiment, l'Usuari haurà de notificar la seva decisió a kuori. Podrà fer-ho, si escau, a través dels espais de contacte habilitats al Lloc Web o escrivint un correu electrònic a hola@kuori.es.

L'Usuari, independentment del mitjà que esculli per comunicar la seva decisió, ha d'expressar de manera clara i inequívoca que és la seva intenció desistir del contracte de compra.

Per complir el termini de desistiment, n'hi ha prou que la comunicació que expressa inequívocament la decisió de desistir sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

En cas de desistiment, kuori reemborsarà a l'Usuari tots els pagaments rebuts, incloses les despeses d'enviament (amb l'excepció de les despeses addicionals elegides per l'Usuari per a una modalitat d'enviament diferent de la modalitat menys costosa oferta al Lloc Web) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard en 30 dies naturals a partir de la data en què kuori és informat de la decisió de desistir per l'Usuari.

kuori reemborsarà a l'Usuari utilitzant el mateix mètode de pagament que va fer servir aquest per realitzar la transacció inicial de compra. Aquest reemborsament no generarà cap cost addicional a l'usuari. No obstant això, kuori podria retenir aquest reemborsament fins haver rebut els productes o articles de la compra, o fins que l'Usuari en presenti una prova de la devolució, segons quina condició es compleixi primer.

L'Usuari pot tornar o enviar els productes a kuori a: Av. República Argentina, 9-11. Entl. 2a. 08023 Barcelona

I ho haurà de fer sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de 30 dies naturals a partir de la data en què kuori va ser informat de la decisió de desistiment.

L'usuari reconeix que ha d'assumir el cost directe de devolució (transport, lliurament) dels béns, si s'incorre en algun. A més, serà responsable de la disminució de valor dels productes resultant d'una manipulació diferent de la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

L'Usuari reconeix saber que hi ha excepcions al dret de desistiment, tal com es recull a l'article 103 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa de els Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries. De manera enunciativa, i no exhaustiva, aquest seria el cas de: productes personalitzats; productes que es puguin deteriorar o caducar amb rapidesa; CDs/DVD de música o vídeo sense el seu embolcall, tal com es precinta a fàbrica; productes que per raons d'higiene o de la salut van precintats i han estat desprecintats després de l'entrega.

En aquest mateix sentit es regeix la prestació d'un servei que l'usuari pogués contractar en aquest Lloc Web, ja que aquesta mateixa Llei estableix que no assistirà el dret de desistiment als usuaris quan la prestació del servei ha estat completament executada, o quan hagi començat, amb el consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per part seva que és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat per kuori, haurà perdut el dret de desistiment.

En tot cas, no es farà cap reemborsament si el producte ha estat usat més enllà de la mera obertura del mateix, de productes que no estiguin en les mateixes condicions en què es van lliurar o que hagin patit algun dany després del lliurament.

Així mateix, s'han de tornar els productes usant o incloent-hi tots els seus embolcalls originals, les instruccions i la resta de documents que els acompanyin, a més d'una còpia de la factura de compra.

Devolució de productes defectuosos o error en l'enviament

Es tracta de tots aquells casos en què l'Usuari considera que, en el moment del lliurament, el producte no s'ajusta a allò estipulat al contracte o comanda de compra, i que, per tant, haurà de posar-se en contacte amb kuori immediatament i fer-li saber la disconformitat existent (defecte/error) pels mateixos mitjans o utilitzant les dades de contacte que es faciliten a l'apartat anterior (Dret de Desistiment).

L'Usuari serà llavors informat sobre com procedir a la devolució dels productes, i aquests, un cop retornats, seran examinats i s'informarà a l'Usuari, dins d'un termini raonable, si escau el reemborsament o, si escau, la substitució del mateix. 

El reemborsament o la substitució del producte s'efectuarà al més aviat possible i, en qualsevol cas, dins dels 30 dies següents a la data en què us enviem un correu electrònic confirmant que procedeix el reemborsament o la substitució de l'article no conforme.

L'import abonat per aquells productes que siguin retornats a causa d'algun defecte, quan realment existeixi, serà reemborsat íntegrament, incloses les despeses de lliurament i els costos en què l'usuari hagi pogut incórrer per fer la devolució. El reemborsament s'efectuarà pel mateix mitjà de pagament que l'usuari va utilitzar per pagar la compra.

En tot cas, s'estarà sempre als drets reconeguts a la legislació vigent en cada moment per a l'Usuari, en tant que consumidor i usuari.

Garanties

L'Usuari, en tant que consumidor i usuari, gaudeix de garanties sobre els productes que pugui adquirir a través d'aquest Lloc Web, en els termes legalment establerts per a cada tipus de producte, responent kuori, per tant, per la manca de conformitat dels mateixos que es manifesti en un termini de dos anys des del lliurament del producte.

En aquest sentit, s'entén que els productes són conformes amb el contracte sempre que: s'ajustin a la descripció realitzada per kuori i posseeixin les qualitats presentades a la mateixa; siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinen els productes del mateix tipus; i presentin la qualitat i prestacions habituals d'un producte del mateix tipus i que en siguin fonamentalment esperables. Quan això no sigui així respecte dels productes lliurats a l'Usuari, aquest haurà de procedir tal com s'indica a l'apartat Devolució de productes defectuosos o error en l'enviament. No obstant això, alguns dels productes que es comercialitzen al Lloc Web, podrien presentar característiques no homogènies sempre que aquestes derivin del tipus de material amb què s'han fabricat, i que per tant formaran part de l'aparença individual del producte, i no seran un defecte.