Termes i condicions d'ús

CONDICIONS GENERALS DE VENDA

1. INFORMACIÓ GENERAL

La titularitat d'aquest lloc web kuori.es, (d'ara endavant Web) és titular de: KUORI BARCELONA, SL, dotat del NIF: B05359179 i inscrita a: Registre Mercantil de Barcelona; i les dades d'inscripció són: Volum 47818, Foli 36, Pàgina 563185, i les dades de contacte són: 

Adreça: Av. República Argentina, 9-11. Entl. 2a (08023) Barcelona 

Telèfon de contacte:(+34) 644 805 363 

Correu electrònic de contacte: hola@kuori.es 

Aquest document (així com la resta de documents aquí esmentats) regula les condicions d'ús d'aquest Lloc Web (kuori.es) i la compra o adquisició de productes i/o serveis sobre el mateix (d'ara endavant, Condicions). 

Als efectes d'aquestes Condicions s'entén que l'activitat que kuori desenvolupa a través del Lloc Web inclou: 

Comercialització i distribució d'accessoris mòbils. 

A més de llegir aquestes Condicions, abans d'accedir, navegar i/o utilitzar aquest lloc web, l'Usuari ha d'haver llegit l'Avís Legal i les Condicions Generals d'Ús, inclosa la política de cookies, i la política de privacitat i protecció de dades de kuori. Mitjançant l'ús d'aquest lloc web o realitzant i/o sol·licitant la compra d'un producte i/o servei a través d'aquest lloc web, l'usuari es compromet a complir aquests Termes i Condicions i tot l'anterior, de manera que si no està d'acord amb tots els l'anterior, no hauríeu d'utilitzar aquest lloc web. 

Així mateix, s'informa que aquestes Condicions poden ser modificades. L'Usuari és responsable de consultar-los cada vegada que accedeixi, navegui i/o utilitzi el Lloc Web, ja que seran d'aplicació les vigents en el moment de sol·licitar la compra de productes i/o serveis. 

Per a tots els dubtes que l'Usuari pugui tenir en relació a les Condicions, es pot posar en contacte amb el titular mitjançant les dades de contacte indicades anteriorment o, si escau, mitjançant el formulari de contacte. 

2. L'USUARI 

L'accés, navegació i ús del Lloc Web, confereix la condició d'usuari (d'ara endavant, indistintament, individualment com a Usuari o conjuntament com a Usuaris), per la qual cosa s'accepta, des del moment en què s'inicia la navegació pel Lloc Web, tot les Condicions aquí exposades, així com les seves modificacions posteriors, sense perjudici de l'aplicació de la normativa legal d'obligatori compliment que correspongui. 

L'Usuari assumeix la responsabilitat del correcte ús del Lloc Web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a: 

- Fer ús d'aquest lloc web només per fer consultes i compres o adquisicions legalment vàlides. 

- No fer cap compra falsa o fraudulenta. Si es pogués considerar raonablement que s'ha fet aquesta compra, es podrà cancel·lar i s'informarà a les autoritats competents. 

- Proporcionar dades de contacte veraces i lícites, per exemple adreça de correu electrònic, adreça postal i/o altres dades (vegeu Avís Legal i Condicions Generals d'Ús). 

L'Usuari declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per celebrar contractes a través d'aquest Lloc Web. 

L'Usuari podrà celebrar, a la seva elecció, amb kuori el contracte de venda dels productes i/o serveis desitjats en qualsevol dels idiomes en què les presents Condicions estan disponibles en aquest Lloc Web. 

3. PROCÉS DE COMPRA O ADQUISICIÓ

Els Usuaris degudament registrats podran comprar al Lloc Web pels mitjans i la forma establerts. Han de seguir el procediment de compra i/o adquisició online de kuori.es, durant el qual es poden seleccionar diversos productes i/o serveis i afegir-los al carretó, cistella o espai de compra final i, finalment, fer clic a: "Finalitzar la comanda". 

Així mateix, l'Usuari haurà d'omplir i/o comprovar la informació sol·licitada en cada pas, encara que, durant el procés de compra, abans d'efectuar el pagament, podrà modificar les dades de compra. 

Posteriorment, l'Usuari rebrà un correu electrònic confirmant que kuori ha rebut la seva comanda o sol·licitud de compra i/o prestació del servei, és a dir, confirmació de la seva comanda. I, si escau, també s'informarà per correu electrònic quan s'enviï la seva compra. Si escau, aquesta informació també es podrà posar a disposició de l'Usuari a través del seu espai de connexió personal al Lloc Web. 

Un cop finalitzat el tràmit de compra, l'Usuari consent que el Lloc Web generi una factura electrònica que s'enviarà a l'Usuari per correu electrònic i, si escau, a través del seu espai de connexió personal al Lloc Web. Així mateix, l'Usuari podrà, si així ho desitja, obtenir una còpia en paper de la seva factura sol·licitant-la a través dels espais de contacte del Lloc Web o a través de les dades de contacte indicades anteriorment. 

L'Usuari reconeix conèixer, en el moment de la compra, determinades condicions particulars de venda relatives al producte i/o servei de què es tracti i que es mostren al costat de la presentació o, si escau, imatge d'aquesta a la seva pàgina del Lloc Web, indicant, a títol enunciatiu, però no exhaustiu, i cas per cas: nom, preu, components, pes, quantitat, color, detalls dels productes, o característiques, forma en què es realitzaran i /o cost dels serveis; i reconeix que la realització de l'ordre de compra o adquisició materialitza la plena i plena acceptació de les condicions particulars de venda aplicables a cada cas. 

Les comunicacions, ordres de compra i pagaments relacionats amb les transaccions realitzades al Lloc Web podran ser arxivats i conservats en els registres informatitzats de kuori per tal de constituir un mitjà de prova de les transaccions, en tot cas en el compliment de condicions de seguretat raonables i amb la la legislació aplicable i la normativa vigent en aquest sentit, i especialment en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, de protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d'aquestes dades (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals, i els drets que assisteixen els Usuaris d'acord amb la política de privadesa d'aquest Lloc Web. 

4. DISPONIBILITAT

Totes les comandes de compra rebudes per kuori a través del Lloc Web estan subjectes a la disponibilitat dels productes i/o que cap circumstància o força major (clàusula novena d'aquestes Condicions) afecti la prestació dels mateixos i/o la prestació dels serveis. En cas de dificultats en el subministrament de productes o de no estar en estoc, kuori es compromet a posar-se en contacte amb l'Usuari i a reemborsar qualsevol quantitat que s'hagi abonat en concepte de pagament. Això també s'aplicarà en els casos en què la prestació d'un servei esdevingui inviable. 

5. PREUS I PAGAMENT

Els preus que es mostren al Lloc Web són preus finals, en euros (€) i inclouen impostos, llevat que s'indiqui el contrari i s'apliqui per obligació legal, especialment pel que fa a l'IVA. 

Les despeses d'enviament s'inclouen en els preus finals dels productes tal com es mostren al lloc web. 

En cap cas el Lloc Web afegirà costos addicionals al preu d'un producte o servei de manera automàtica, sinó només els que l'Usuari hagi seleccionat i escollit voluntàriament i lliurement. 

Els preus poden canviar en qualsevol moment, però els possibles canvis no afectaran les comandes o compres respecte a les quals l'Usuari ja hagi rebut una confirmació de comanda. 

Els mitjans de pagament acceptats seran: Paypal, targeta de crèdit o dèbit. 

Les targetes de crèdit estaran subjectes a controls i autoritzacions per part del banc emissor, si el banc emissor no autoritza el pagament, kuori no es farà responsable de cap retard o falta d'entrega i no podrà subscriure cap contracte amb l'Usuari. 

Un cop kuori rebi l'ordre de compra de l'Usuari a través del Lloc Web, es farà una preautorització a la targeta corresponent per garantir que hi ha fons suficients per completar la transacció. La targeta es carregarà en el moment en què l'Usuari rebi la confirmació d'enviament i/o la confirmació de la prestació del servei en la forma i, si escau, en el lloc establerts. 

En qualsevol cas, fent clic a "Finalitzar la comanda" l'Usuari confirma que la forma de pagament utilitzada és la seva. 

6. ENTREGA

En els casos en què calgui realitzar el lliurament físic de la mercaderia contractada, els lliuraments es faran dins del següent territori: Espanya (Península, Balears i Canàries). 

Excepte en aquells casos en què hi hagi circumstàncies imprevistes o extraordinàries o, si s'escau, derivades de la personalització dels productes, la comanda de compra consistent en els productes que figuren en cada confirmació de compra s'entregarà dins el termini indicat al Lloc Web segons l'enviament. mètode seleccionat per l'Usuari i, en tot cas, en un termini màxim de 30 dies naturals des de la data de confirmació de la comanda. 

Si per qualsevol motiu, que li fos imputable, kuori no pogués complir la data de lliurament, es posarà en contacte amb l'Usuari per informar-lo d'aquesta circumstància i l'Usuari podrà optar per procedir a la compra fixant una nova data de lliurament o cancel·lar la comanda amb un reemborsament total del preu pagat. En qualsevol cas, els lliuraments a domicili es fan en dies laborables. 

Si és impossible lliurar la comanda per absència de l'Usuari, la comanda podrà ser retornada al magatzem. Tanmateix, el transportista deixarà un avís explicant on és la comanda i com tornar-la a lliurar. 

Si l'Usuari no es troba al lloc de lliurament en la franja horària acordada, s'ha de posar en contacte amb kuori per concertar el lliurament en un altre dia. 

En el cas que transcorreguts 30 dies després de la seva comanda estigui disponible per al lliurament, i no hagi estat lliurada per causes no imputables a kuori, kuori entén que l'Usuari desitja rescindir el contracte i es considerarà rescindit. Com a conseqüència de la resolució del contracte, tots els pagaments rebuts de l'Usuari seran reemborsats, excepte els costos addicionals derivats de l'elecció per part de l'Usuari d'un mètode de lliurament diferent del mètode de lliurament ordinari més barat ofert pel lloc web, sense qualsevol retard indegut i, en tot cas, en un termini màxim de 30 dies naturals a comptar des de la data en què s'entén rescindit el contracte. 

No obstant això, l'Usuari ha de tenir en compte que el transport derivat de la baixa pot tenir un cost addicional que pot repercutir a l'Usuari. 

Als efectes d'aquestes Condicions, s'entendrà que el lliurament s'ha produït o que la comanda s'ha lliurat en el moment en què l'Usuari o un tercer indicat per l'Usuari adquireix la possessió material dels productes, que serà acreditat per la signatura de la recepció de la comanda a l'adreça de lliurament pactada. 

Els riscos que es puguin derivar dels productes aniran a càrrec de l'Usuari des del moment del lliurament. L'Usuari adquireix la propietat dels productes quan kuori rep el pagament íntegre de tots els imports deguts en relació amb la compra o adquisició realitzada, incloses les despeses d'enviament, o en el moment de l'entrega, si això es produeix en un moment posterior a la recepció completa de la quantitat pagada per kuori. 

D'acord amb el que estableix la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), les ordres de compra d'entrega i/o prestació s'entendran ubicades en el territori d'aplicació de l'IVA espanyol si el domicili de lliurament es troba a Territori espanyol excepte Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d'IVA aplicable serà el legalment vigent en cada moment en funció del concepte concret de què es tracti. 

7. MITJANS TÈCNIS PER A CORREGIR ERRORS

S'informa a l'Usuari que en el cas que detecti que s'ha produït un error en introduir les dades necessàries per tramitar la seva sol·licitud de compra al Lloc Web, podrà modificar-los adreçant-se a kuori a través de els espais de contacte facilitats al Lloc Web, i, si escau, a través dels habilitats per contactar amb l'atenció al client, i/o utilitzant les dades de contacte previstes en la clàusula primera (Informació General). Així mateix, aquesta informació també podria ser corregida per l'Usuari a través del seu espai personal de connexió al Lloc Web. 

En qualsevol cas, l'Usuari, abans de fer clic a "Finalitzar la comanda", té accés a l'espai, carretó o cistella on es registren les seves peticions de compra i pot fer modificacions. 

Així mateix, es remet a l'Usuari que consulti l'Avís Legal i les Condicions Generals d'Ús i, concretament, la Política de Privacitat per obtenir més informació sobre com exercir el seu dret de rectificació tal com estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, de protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades de caràcter personal i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) i a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia. dels drets digitals. 

8. DEVOLUCIONS

En els casos en què l'Usuari adquireixi productes en o a través del lloc web del propietari, té dret a una sèrie de drets, tal com s'enumeren i es descriuen a continuació: 

Dret de Desistiment 

L'usuari, com a consumidor i usuari, fa un compra al Lloc Web i, per tant, té dret a cancel·lar la compra en un termini de 30 dies naturals sense justificació. 

Aquest període de desistiment expirarà als 30 dies naturals des del dia en què l'Usuari o un tercer autoritzat per l'Usuari, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns adquirits al kuori o en el cas que els béns que componen el seu la comanda es lliuren per separat, 30 dies naturals des del dia en què l'Usuari o un tercer autoritzat per l'Usuari, diferent del transportista, va adquirir la possessió material de l'últim d'aquests béns que integren la mateixa comanda de compra, o en el cas d'un contracte de serveis, 30 dies naturals des del dia de la celebració del contracte. 

Per exercir aquest dret de desistiment, l'Usuari ha de notificar la seva decisió a kuori. Ho podrà fer, si s'escau, a través dels espais de contacte disposats al Lloc Web o escrivint un correu electrònic a hola@kuori.es. 

L'Usuari, amb independència del mitjà que opti per comunicar la seva decisió, ha d'expressar de manera clara i inequívoca que té la intenció de desistir del contracte de compra. 

Per complir el termini de desistiment, n'hi ha prou amb que la comunicació en la qual expressa inequívocament la decisió de desistiment s'enviï abans del venciment del termini corresponent. 

En cas de desistiment, kuori reemborsarà a l'Usuari tots els pagaments rebuts, incloses les despeses d'enviament (a excepció dels costos addicionals escollits per l'Usuari per a un mètode d'enviament diferent del mètode menys costós ofert al lloc web) sense demora indeguda i, en en qualsevol cas, com a màxim 30 dies naturals a comptar des de la data en què l'Usuari hagi informat de la decisió de desistiment.

kuori reemborsarà a l'Usuari utilitzant el mateix mètode de pagament utilitzat per l'Usuari per fer la transacció de compra inicial. Aquest reemborsament no generarà cap cost addicional per a l'Usuari. No obstant això, kuori pot retenir aquest reemborsament fins que hagi rebut els productes o articles de la compra, o fins que l'Usuari aporti una prova de la devolució dels productes o articles, qualsevol condició que es compleixi primer. 

L'Usuari pot retornar o enviar els productes a: Av. República Argentina, 9-11. Entl. 2a. 08023 Barcelona 

I ho ha de fer sense demora indeguda i, en tot cas, com a màxim 30 dies naturals des de la data en què kuori va ser informada de la decisió de desistiment. L'Usuari reconeix saber que assumirà el cost directe de devolució (transport, lliurament) de la mercaderia, si s'incorre en algun. Així mateix, serà responsable de qualsevol disminució de valor dels productes derivada d'una manipulació diferent a la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament de la mercaderia. 

L'usuari reconeix saber que hi ha excepcions al dret de desistiment, tal com estableix l'article 103 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general per a la protecció dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries. A títol enunciatiu, i no exhaustiu, aquest seria el cas de: productes personalitzats; productes que poden deteriorar-se o caducar ràpidament; CD/DVD de música o vídeo sense el seu embalatge, segellat a la fàbrica; productes que per motius d'higiene o salut estiguin precintats i s'hagin desprecintat després del lliurament. 

En aquest mateix sentit regeix la prestació d'un servei que l'Usuari pugui contractar en aquest Lloc Web, ja que aquesta mateixa llei estableix que el dret de desistiment no assistirà als Usuaris quan la prestació del servei s'hagi executat íntegrament, o quan s'hagi iniciat. , amb el consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per part seva que és conscient que, un cop executat íntegrament el contracte per kuori, haurà perdut el seu dret de desistiment. 

En qualsevol cas, no es procedirà a la devolució si el producte s'ha utilitzat més enllà de la mera obertura del mateix, productes que no es trobin en el mateix estat en què van ser lliurats o hagin patit algun dany posterior al lliurament. 

Així mateix, els productes s'han de retornar utilitzant o inclòs tot el seu embalatge original, instruccions i altres documents que els puguin acompanyar, així com còpia de la factura de compra. 

Devolució de productes defectuosos o error d'enviament 

Són tots aquells casos en què l'Usuari considera que, en el moment de l'entrega, el producte no s'ajusta al que estipula el contracte o comanda de compra, i que, per tant, s'ha de posar en contacte ambkuori immediatament i deixar-lo conèixer la no conformitat existent (defecte/error) pel mateix mitjà o utilitzant les dades de contacte facilitades a l'apartat anterior (Dret de desistiment).

A continuació, s'informarà a l'Usuari de com procedir a la devolució dels productes, i aquests, un cop retornats, s'examinaran i s'informarà a l'Usuari, en un termini raonable, de si procedeix a la devolució o, si escau, la substitució del mateix. 

La devolució o substitució del producte es realitzarà al més aviat possible i, en tot cas, en un termini de 30 dies des de la data en què li enviem un correu electrònic confirmant que la devolució o substitució de l'article no conforme és procedent.

L'import abonat per aquells productes que siguin retornats per defecte, quan efectivament existeixi, es reemborsarà íntegrament, incloses les despeses d'enviament i les despeses ocasionades per l'Usuari per realitzar la devolució. El reemborsament es farà pel mateix mitjà de pagament que l'Usuari va utilitzar per pagar la compra. 

En tot cas, seran d'aplicació sempre els drets reconeguts a la legislació vigent en cada moment a l'Usuari, com a consumidor i usuari. 

Garanties 

L'Usuari, com a consumidor i usuari, disposa de garanties sobre els productes que es poden adquirir a través d'aquesta Web, en els termes legalment establerts per a cada tipus de producte, responent kuori, per tant, de la falta de conformitat dels mateixos que es manifesta, en un termini de dos anys des del lliurament del producte. 

En aquest sentit, s'entén que els productes són conformes al contracte sempre que: s'ajustin a la descripció realitzada per kuori i posseeixin les qualitats que s'hi presenten; són aptes per als usos als quals es destinen normalment els productes del mateix tipus; i tenir la qualitat i rendiment habituals d'un producte del mateix tipus i que s'esperen fonamentalment d'ell. Quan no sigui el cas pel que fa als productes lliurats a l'Usuari, l'Usuari haurà de procedir com s'indica a l'apartat Devolució de productes defectuosos o error en l'enviament. No obstant això, alguns dels productes que es comercialitzen a la Web, podrien presentar característiques no homogènies sempre que aquestes es derivin del tipus de material amb què s'han fabricat, i per tant formaran part de l'aspecte individual del producte, i no serà un defecte. 

9. EXENCIÓ DE RESPONSABILITAT

Tret que la llei estableixi el contrari, kuori no acceptarà cap responsabilitat per les pèrdues següents, independentment del seu origen: 

- qualsevol pèrdua que no sigui atribuïble a cap incompliment per part teva;

- pèrdues comercials (incloent-hi la pèrdua de beneficis, ingressos, contractes, estalvis anticipats, dades, pèrdua de fons de comerç o despeses innecessàries realitzades); 

- o de qualsevol altra pèrdua indirecta que no fos raonablement previsible per ambdues parts en el moment en què es va formalitzar el contracte de compravenda dels productes entre les parts. 

A més, kuori també limita la seva responsabilitat en els casos següents: 

- kuori aplica totes les mesures relatives a oferir una visualització fidel del producte al Lloc Web, però no es fa responsable de les més mínimes diferències o inexactituds que puguin existir per falta de resolució de pantalla, o problemes del navegador que s'utilitza o d'altres d'aquesta naturalesa. 

- kuori actuarà amb la màxima diligència per tal de posar a disposició de l'empresa responsable del transport del producte objecte de la comanda de compra. No obstant això, no es fa responsable dels danys derivats d'un mal funcionament del transport, especialment per causes com vagues, retencions de carreteres, i en general qualsevol altre sector específic, que es derivin en retards, pèrdua o robatori del producte. 

- Avaries tècniques que per causes fortuïtes o altres, impedeixen un funcionament normal del servei a través d'Internet. Indisponibilitat del Lloc Web per manteniment o altres motius, impedint la disponibilitat del servei. kuori posa tots els mitjans al seu abast per dur a terme el procés de compra, pagament i enviament/entrega de productes, no obstant això declina tota responsabilitat per causes no imputables a ella, cas fortuït o força major. 

- kuori no serà responsable del mal ús i/o desgast dels productes que hagi estat utilitzat per l'Usuari. Al mateix temps, kuori no es farà responsable d'una devolució errònia realitzada per l'Usuari. És responsabilitat de l'Usuari retornar el producte correcte. 

- Amb caràcter general, kuori no serà responsable de cap incompliment o retard en l'execució de qualsevol de les obligacions assumides, quan aquesta es degui a esdeveniments aliens al seu raonable control, és a dir, per causes de força major, i això pot incloure, entre d'altres, a: 

   - Vagues, tancaments patronals o altres accions industrials. 

   - Commoció civil, motí, invasió, amenaça o atac terrorista, guerra (declarada o no) o amenaça o preparació per a la guerra. 

   - Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural. 

   - Impossibilitat d'utilitzar trens, vaixells, avions, transport a motor o altres mitjans de transport, públics o privats. 

   - Impossibilitat d'utilitzar sistemes de telecomunicacions públics o privats. 

   - Actes, decrets, legislació, reglaments o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública. 

Així, les obligacions quedaran suspeses durant el període durant el qual continuï la força major, i kuori disposarà d'una pròrroga de temps per executar-les durant un període de temps igual a la durada de la força major. kuori farà tots els esforços raonables per trobar una solució que li permeti complir amb les seves obligacions malgrat la força major. 

10. COMUNICACIONS I AVISOS ESCRITS

En utilitzar aquest lloc web, l'usuari accepta que la majoria de les comunicacions amb kuori seran electròniques (correu electrònic o avisos publicats al lloc web).

A efectes contractuals, l'Usuari consent en utilitzar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tots els contractes, avisos, informació i altres comunicacions que kuori envia electrònicament compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà els drets legals de l'Usuari. 

L'Usuari podrà enviar notificacions i/o comunicar-se amb kuori a través de les dades de contacte previstes en aquests Termes i Condicions i, si escau, a través de les àrees de contacte del Lloc Web. 

Així mateix, llevat que s'estipula el contrari, kuori podrà contactar i/o notificar a l'Usuari per correu electrònic o a l'adreça postal facilitada. 

11. RENÚNCIA 

Cap renúncia per part de kuori a cap dret o acció legal en particular o l'incompliment per part de kuori d'exigir el compliment estricte per part de l'usuari de qualsevol de les seves obligacions constituirà o renunciarà a cap altre dret o recurs derivat d'un contracte o de les Condicions, ni eximirà el Usuari del compliment de les seves obligacions. 

Cap renúncia per part de kuori a cap d'aquestes Condicions ni a cap dret o recurs en virtut de cap contracte serà efectiva llevat que s'indiqui expressament que és una renúncia i es formalitzi i es comuniqui a l'Usuari per escrit. 

12. NUL·LITAT

Si alguna d'aquestes Condicions fos declarada nul·la per resolució ferma dictada per una autoritat competent, la resta de clàusules romandran vigents, sense que es vegin afectades per aquesta declaració de nul·litat. 

13. ACORD COMPLET 

Aquests Termes i Condicions d'ús i qualsevol document expressament referit aquí constitueixen l'acord íntegre existent entre l'Usuari i kuori en relació amb l'objecte de la compra i venda i substitueixen qualsevol altre pacte, acord o promesa previ acordat verbalment o en escrit per les mateixes parts. 

L'Usuari i kuori reconeixen que han consentit la celebració d'un contracte sense haver-se basat en cap declaració o promesa feta per l'altra part, llevat que s'esmenti expressament en aquestes Condicions. 

14. PROTECCIÓ DE DADES 

14. PROTECCIÓ DE DADES La informació personal o les dades facilitades per l'Usuari a tokuori en el transcurs d'una transacció al Lloc Web seran tractades d'acord amb la Política de Privacitat o política de protecció de dades (continguts, si escau, a l'Avís Legal i Condicions Generals d'Ús). En accedir, navegar i/o utilitzar el Lloc Web l'Usuari consent el tractament d'aquesta informació i dades i declara que tota la informació o dades facilitades són veraces. 

15. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ 

L'accés, navegació i/o ús d'aquest Lloc Web i els contractes de compra de productes a través del mateix es regiran per la legislació espanyola. 

Qualsevol controvèrsia, problema o desacord sorgit o relacionat amb l'accés, navegació i/o ús del Lloc Web, o la interpretació i execució d'aquestes Condicions, o dels contractes de venda entre kuori i l'Usuari, serà sotmès a la -Competència exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols. 

16. QUEIXES I RECLAMACIONS 

16. QUEIXES I RECLAMACIONS L'Usuari pot enviar a kuori les seves queixes, reclamacions o qualsevol altre comentari que desitgi a través de les dades de contacte que s'indiquen a l'inici d'aquestes Condicions (Informació General). 

A més, kuori disposa de formularis oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris, que poden sol·licitar a kuori en qualsevol moment, mitjançant les dades de contacte que s'indiquen a l'inici d'aquestes Condicions (Informació General). 

A més, en cas que sorgeixi una controvèrsia per la celebració d'aquest contracte de compra entre kuori i l'Usuari, l'Usuari com a consumidor pot sol·licitar la resolució extrajudicial de litigis d'acord amb el Reglament (UE) 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, sobre la resolució de conflictes de consum en línia i pel qual es modifica el Reglament (CE) 2006/2004 i la Directiva 2009/22/CE. Podeu accedir a aquest mètode a través del següent lloc web: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.